Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2009


KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

 

Protokoll – årsmöte

 

Tid                 2009-12-07

Plats               Klubbstugan i Frånö

Närvarande    22 personer deltog i mötet.

Pelle Thim, Martin Sjödin, Göran Scherman, Torsten Sahlén, Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Ulla Lindström,

Hans Lindström, Torbjörn Höglund, Inga-Lill Sundell,

Anders Fahlén, Olaf Mewes, Lars-Erik Frage, Lars Berglund, Anders Berglund, Bertil Tallberg, Elias Oikari, Peder Olsson, Lennart Rosenkvist, Fredrik Svanberg,  Ivar Hallin och Birgitta Hallin.                     

 

§ 1                 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

                      Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och    förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2                 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

                      Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

 

§ 3                 DAGORDNING

                      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 4                 PROTOKOLLSJUSTERARE

                      Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Inga-Lill Sundell och Lars-Erik Frage.

 

§ 5                 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

                      Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades      stadgenligt utlyst.

 

§ 6                 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2008-11-01    2009-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7                 REVISORERNAS BERÄTTELSE

                      Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

                     

§ 8                 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                             

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§ 9-19           VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden 2009-11-01 - 2010-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden 2009-11-01 - 2011-10-31

                     

§ 9                 VAL AV ORDFÖRANDE

                      Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes       PelleThim.

 

 

 

 

§ 10               VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

                      Till styrelseledamöter för två år valdes Torbjörn Höglund  och  omval Roger Lundh.

 

§ 11               VAL AV STYRELSESUPPLEANT

                      Till styrelsesuppleant för två år valdes Anders Fahlén.

 

§ 12               VAL AV REVISOR

                      Till revisor för två år omvaldes Inga-Lill Sundell.

 

§ 13               VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Torbjörn Höglund och   Johan Johansson.

 

§ 14               UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté för två år valdes Johan Johansson, Roger Lundh och Göran Scherman.

 

§ 15               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Lars-Erik Frage, Kent Edlund och Torsten Sahlén.

 

§ 16               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

                      Till ledamot i hamnkommittén  för två år omvaldes

Fredrik Svanberg.

                     

§ 17               VAL AV KLUBBMÄSTARE

                      Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

 

§ 18               VAL AV FESTKOMMITTÉ

                      Till ledamot i festkommittén för två år valdes Lena Edlund.

 

§ 19               VAL AV VALBEREDNING                   

                      Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes

Kristian Åsander och Torsten Sahlén. Torbjörn Höglund sammankallande.

 

§ 20               SJÖRÄDDNINGEN                                                                                                  Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 1.000 kronor för 2010.

 

§ 21               MEDLEMSAVGIFTER

                      Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år 2009/2010.

 

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej  1.000:-                                         

                      Medlemsavgift                           250:-                                                

                      Båtplatsavgift i Frånö              1.000:-                                              

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken          650:-                                             

                      Uppläggningsavgift                     400:--

 

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”   300:-                                     

 

§ 22               Inga motioner hade inkommit.

 

§ 23               AVSLUTNING

                      Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

 

                      Vid protokollet

 

 

 

                      Ulla Lindström

 

                      Justeras:

 

 

 

 

                      Pelle Thim                  Inga-Lill Sundell             Lars-Erik Frage

 

                     

 

 

                      Tänk på att du kan följa med vad som planeras samt nyheter på vår hemsidan;

 

  

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Kramfors BK - Segling
Björknäsvägen 20
87243 Kramfors

Kontakt:
Tel: +46706930425
E-post: kramforsbatklubb@gma...

Se all info

 dynäs-logo

 Såthes

 imagecwaaw.png