Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2010


  

KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

Protokoll – årsmöte

 

Tid                 2010-12-09

Plats               Klubbstugan i Frånö

Närvarande    10 personer deltog i mötet.  Pelle Thim, Göran Scherman, Torsten Sahlén,

                      Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Torbjörn Höglund, Roger Lund, Håkan                 Rönnberg,Olaf Mewes  och Ulla Lindström.

 

§ 1                 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

                      Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2                 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

                      Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

 

§ 3                 DAGORDNING

                      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 4                 PROTOKOLLSJUSTERARE

                      Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göran Scherman och

                      Roger Lund.

 

§ 5                 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

                      Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades stadgenligt utlyst.

 

§ 6                 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2009-11-01  –  2010-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7                 REVISORERNAS BERÄTTELSE

                      Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 8                 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                             

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§ 9-19           VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden                     2010-11-01 - 2011-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden   2010-11-01 - 2012-10-31

 

§ 9                 VAL AV ORDFÖRANDE

                      Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes Pelle Thim.

 

§ 10               VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

                      Till styrelseledamöter för två år omvaldes Torbjörn Höglund, Roger Lundh.

                      En styrelseledamot på ett år omvaldes Ulla Lindström.

 

§ 11               VAL AV STYRELSESUPPLEANT

                      Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Torsten Sahlén.

 

§ 12               VAL AV REVISOR

                      Till revisor för två år omvaldes Malin Edeblom.

 

§ 13               VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Pelle Thim, Martin Sjödin och Jan Viklund.

 

§ 14               UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté gjordes inga nya val.

 

§ 15               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Nils Olof Freed och nyval på Håkan Rönnberg och Olof Mewes.

 

§ 16               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

                      Till ledamot i hamnkommittén  för två år valdes Peder Olsson.

 

§ 17               VAL AV KLUBBMÄSTARE

                      Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

 

§ 18               VAL AV FESTKOMMITTÉ

                      Till ledamot i festkommittén för två år valdes Malin Edeblom och Marie Viklund.

 

§ 19               VAL AV VALBEREDNING                   

                      Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes Torbjörn Höglund     sammankallande.

 

§ 20               SJÖRÄDDNINGEN                                                                                                  Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 1.000 kronor för 2011.

 

§ 21               MEDLEMSAVGIFTER

                      Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år

2010/2011, däremot en höjning på 100:-  av båtplatsavgift i Kyrkviken de övriga         avgifterna oförändrade.

 

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej                                                 1.000:--

                      Medlemsavgift                                                                          250:--   

                      Båtplatsavgift i Frånö                                                             1.000:--

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken                                                      750:--

                      Uppläggningsavgift                                              400:--

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”                                           300:-

 

§ 22               Inga motioner hade inkommit.

 

§ 23               AVSLUTNING

                      Ordföranden tackade för visat intresse och ett tack till Hans Lindström som avgick       som hamnfogde. Önskade sedan alla God Jul och ett Gott Nytt Båt År.

                      Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

 

                      Vid protokollet

 

                      Ulla Lindström

                      Justeras:

 

 

                      Per Thim                              Roger Lundh                        Göran Scherman                 

 

Tänk på att du kan följa med vad som planeras samt nyheter på vår hemsidan.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Kramfors BK - Segling
Björknäsvägen 20
87243 Kramfors

Kontakt:
Tel: +46706930425
E-post: kramforsbatklubb@gma...

Se all info

 dynäs-logo

 Såthes

 imagecwaaw.png