Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2011


KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

Protokoll – årsmöte

 

Tid                2011-12-05

Plats              Klubbstugan i Frånö

Närvarande   21 personer deltog i mötet.  Pelle Thim, Ulla Lindström, Göran Scherman,

                      Torsten Sahlén, Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Torbjörn Höglund, Roger Lund,                  Håkan Rönnberg, Olaf Mewes, Kristian Åsander, Martin Sjödin, Jan-Olov Melander,

                      Bertil Westin, Johan, Johansson, Peder Olsson, Magnus Pettersson,

                      Joakim Karlström, Anders Fahlén, Bengt Gålin och Sture Forsberg.

 

§ 1                 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

                      Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2                 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

                      Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

 

§ 3                 DAGORDNING

                      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 4                 PROTOKOLLSJUSTERARE

                      Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Johan Johansson och

                      Joakim Karlström.

 

§ 5                 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

                      Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades stadgenligt utlyst.

 

§ 6                 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2010-11-01  –  2011-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7                 REVISORERNAS BERÄTTELSE

                      Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

                     

§ 8                 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                          

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§ 9-19            VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden              2011-11-01 - 2012-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden                    2011-11-01 - 2013-10-31

                     

§ 9                 VAL AV ORDFÖRANDE

                      Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes Pelle Thim.

 

§ 10               VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

                      Till styrelseledamöter för två år omvaldes Roger Lundh och Torbjön Höglund.

                      En styrelseledamot Ulla Lindström kvarstår till ny finns för kassörsarbetet, arbetet                     med att finna ny kassör pågår under året.

 

§ 11               VAL AV STYRELSESUPPLEANT

                      Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Anders Fahlén.

 

§ 12               VAL AV REVISOR

                      Till revisor för två år Sture Forsberg.

 

§ 13               VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Torbjörn Höglund och

Johan Johansson.

 

§ 14               UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté för två år valdes:

Roger Lund och Göran Scherman.

 

§ 15               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Lars Erik Frage, Kent Edlund

Och Torsten Sahlén.

 

§ 16               VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

                      Till ledamot i hamnkommittén  för två år omvaldes Fredrik Svanberg.

                     

§ 17               VAL AV KLUBBMÄSTARE

                      Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

 

§ 18               VAL AV FESTKOMMITTÉ

                      Till ledamot i festkommittén för två år omvaldes Lena Edlund.

 

§ 19               VAL AV VALBEREDNING               

                      Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes Torsten Sahlén och

                      Kristian Åsander.

 

§ 20               SJÖRÄDDNINGEN                                                                                                Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 2.000 kronor för 2012.

 

§ 21               MEDLEMSAVGIFTER

                      Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år

2011/2012. Likaså oförändrade övriga avgifter enligt nedan.

 

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej                                              1.000:--

                      Medlemsavgift                                                                        250:--   

                      Båtplatsavgift i Frånö                                                          1.000:--

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken                                                      750:--

                      Uppläggningsavgift                                                                400:--

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”                                       300:-

 

§ 22               Inga motioner hade inkommit.

 

§ 23               AVSLUTNING

                      Ordföranden tackade visat intresse och uppskattade att så många samlats.

                      Önskade sedan alla God Jul och ett Gott Nytt Båt År.

                     

                      Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

 

                      Vid protokollet

                      Ulla Lindström

                      Justeras:

 

                      Per Thim                             Johan Johansson                 Joakim Karlström

                     

Tänk på att du kan följa med vad som planeras samt nyheter på vår hemsidan.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Kramfors BK - Segling
Björknäsvägen 20
87243 Kramfors

Kontakt:
Tel: +46706930425
E-post: kramforsbatklubb@gma...

Se all info

 dynäs-logo

 Såthes

 imagecwaaw.png